Hyresvillkor för SUP-bräda

HYRESVILLKOR 2022


1 ANSÖKAN

Dessa villkor gäller för uthyrning av en båt eller annan tillgång mellan uthyraren (företagsnamn: Archipelago Sports Oy, FO-nummer: 2867891-3 biföretagsnamn: KelluvaMatto) och senare hyrestagaren, senare "Hyrestagaren". Om bokningen har gjorts via webbplatsen Skipperi.fi, gäller de hyresvillkor som godkänts av tjänsten Skipperi.fi.


2 UTHYRNINGSTID

Hyresperioden kan bokas via bokningskalendern på hemsidan, via telefon eller mail. Hyrestiden börjar och slutar enligt hyresavtalet. 


3 SUP BOARD ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

3.1 Vård och båtfärdigheter


Hyresgästen är skyldig att vårda SUP-styrelsen som om den vore hans egen och förbinder sig att iaktta särskild omsorg och försiktighet samt lagar och förordningar. Hyresgästen ansvarar för att sup boardtagaren har tillräckliga kunskaper och färdigheter i att hantera SUP-styrelsen. Hyresgästen förbinder sig att följa eventuella särskilda anvisningar från hyresgästen angående användning och hantering av båten.


Om hyresgästen upptäcker fel, onormal drift eller andra misstänkta föremål på SUP-brädan, ska hyresgästen omedelbart meddela SUP-brädans ägare för att förhindra ytterligare skada. 


3.2 Defekter, reparationer, underhåll

Hyresgästen får inte på egen hand göra några reparationer, ändringar eller "justeringar" på SUP-brädan.

 

4 ÖVRIGA ANVÄNDARVILLKOR

SUP-brädan får inte lämnas obevakad. Hyresgästen har inte rätt att överlåta SUP-brädet till utomstående, även för en kortare tid, om inte annat skriftligen avtalats.


5 LEVERANS AV ANSTÄLLNING TILL hyresgästen

SUP-brädan överlämnas till hyresgästen i början av hyresperioden på överenskommen plats. Om hyresgästen inte får SUP-styrelsen enligt överenskommelse får han begära hyresnedsättning motsvarande dröjsmålet eller säga upp avtalet om inte dröjsmålet åtgärdas inom skälig tid. SUP-brädan överlämnas till hyresgästen med utrustningen enligt utrustningslistan.

6 UTHYRARES SKYLDIGHET ATT INSPEKTA

Vid mottagandet ska hyresgästen kontrollera SUP-brädans skick och anmäla eventuella fel. I annat fall anses hyresgästen ha tagit emot båten i gott skick.


7 HYRESTAGARENS ANSVAR

7.1 Hyrestagarens grundsjälvrisk


Självrisken för en SUP-bräda är alltid 150 euro.


7.2 Hyrestagarens skadeståndsansvar


Hyrestagaren ansvarar för eventuella skador som uppstår under hyrestiden och är skyldig att ersätta kostnaderna för att återföra dem till det skick i vilket de vid överlämnandet till hyrestagaren var upp till den i hyreskontraktet angivna högsta självrisk.


Om skadan för SUP-styrelsen, uthyrningsföretaget eller tredje man beror på hyresgästens uppsåt, grov vårdslöshet eller vårdslöshet, underlåtenhet att följa hyresförmedlingens anvisningar, användning av SUP-styrelsen under påverkan av alkohol eller andra droger, brottsligt uppsåt. eller annat väsentligt brott mot hyresavtalets villkor eller lag, är hyrestagaren skyldig att ersätta den skada som orsakats i sin helhet.


8 FÖRSÄKRING

SUP-brädan är inte försäkrad.


9 HYRA, BOKNINGSAVGIFT OCH HYRABETALNING

Hyrespriset bestäms i enlighet med vid tillfället gällande prislista. Hyrkalendern på hemsidan gör att du automatiskt kan beräkna priset för önskad hyresperiod. Om det totala priset som beräknats av hyreskalendern avviker från det totala priset beräknat utifrån prislistan, till exempel på grund av ett fel, så kommer den då gällande prislistan att följas. Efter beställning via e-post eller telefon skickas en orderbekräftelse till kunden och hyresvillkoren levereras till hyresgästen.

Orderbekräftelsen är bindande för uthyrningsföretaget och hyresgästen. Bokningsavgiften betalas omedelbart vid bokningstillfället med betal- eller kreditkort i webbutiken (www.kelluvamatto.fi) eller om hyresstället är Camping Solliden, betalas hyran på plats. 


10 AVBOKNING OCH ÄNDRING AV BESTÄLLNING

Avbokningsavgiften är 100 % av det totala beloppet för beställningen om bokningen är mindre än 1 dag gammal. Om starttiden för bokningen är 3 dagar eller mindre är avbokningsavgiften 40 % av beställningens värde. Om bokningen avbokas mer än en vecka före bokningsstart återbetalas 100 % av bokningsavgiften.


11 DEposition

Ingen deposition kommer att debiteras.


12 UTHYRESSKYLDIGHETER

Hyresbolaget ska överlämna SUP-brädet till hyresgästen i gott skick och i enlighet med hyresavtal och lag, på överenskommen tid och plats. 


13 ÅTERKOMMANDE AV SUP BOARD

SUP-brädan ska återlämnas i villkorligt skick enligt hyresavtalet vid avtalad tid. 


Om hyresgästen inte uppfyller ovanstående skyldigheter har uthyrningsföretaget rätt att ta ut en avgift på 50 € per dag för felet tills SUP-brädan återlämnas. Om hyresgästen lämnar tillbaka SUP-brädet innan hyrestidens utgång återbetalas ej outnyttjad hyresperiod.


14 UPPSÄGNING AV AVTALET

Hyresavtalet löper ut vid utgången av den avtalade hyresperioden.


15 UTHYRESBYRÅNS RÄTT ATT häva AVTALET

Befraktaren har rätt att säga upp befraktningsavtalet om det visar sig att befraktaren väsentligt bryter mot detta avtal eller att befraktaren inte kan hantera båten på rätt sätt. Hyran som hyresgästen betalat återbetalas i detta fall inte. Eventuella kostnader som hyrestagaren ådrar sig för att säga upp avtalet ersätts inte. Hyresbolaget har rätt att säga upp hyresavtalet före hyresperiodens början om SUP-styrelsen inte kan överlämnas till hyrestagaren vid hyrestidens början på grund av force majeure oberoende av hyresbolaget och hyresbolaget inte kan visa upp. hyrestagaren en ersättnings SUP-bräda. Uthyrningsföretaget ska utan onödigt dröjsmål underrätta hyrestagaren om eventuell force majeure. Hyrestagaren har då rätt till full återbetalning av betald hyra. Eventuella kostnader för hyresgästen kommer inte att ersättas.


16 HYRESTAGARES RÄTT ATT häva AVTALET

Hyrestagaren har rätt att säga upp hyresavtalet om hyresbolaget väsentligt bryter mot dessa hyresvillkor och inte avhjälper överträdelsen inom skälig tid. Hyrestagaren har rätt att säga upp hyresavtalet på grund av force majeure oberoende av den hyresperiod som inträffat före hyresperiodens början. Eventuella kostnader som hyrestagaren ådrar sig för att säga upp avtalet ersätts inte. Om arrendatorn begär uppsägning av avtalet av annan anledning än som avses i ovanstående stycke, har han inte rätt till återbetalning av betald hyra. Om en ersättningskund hittas debiteras skäliga kostnader som uthyrningsföretaget ådragit sig som avbeställningskostnader. Om SUP-brädan inte är tillgänglig för hyresgästen på grund av en händelse som inträffat under hyresperioden, då ej utnyttjad dagar kvar och hyran kommer inte att återbetalas och kanske inte faktureras ännu
hyran ska betalas normalt.


17 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER ANGÅENDE AVTALET

På hyresavtalet och dessa hyresvillkor gäller finsk lag. Om tvisten inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna och arrendatorn är konsument, får arrendatorn hänskjuta ärendet till Konsumentnämnden. Om meningsskiljaktigheter inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, löses tvister som härrör från de allmänna villkoren för båtens charter eller hyresavtalet i tingsrätten i hyresgästens hemort. Om arrendatorn är näringsidkare eller på annat sätt samtycker, får tvisten avgöras vid domstolen på uthyrningsföretagets hemort.